top of page

Short Exchange Programs

new-york-1488589_1280.jpg

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม LACEL  Education

 1. มีอายุตั้งแต่ 12-25 ปี

 2. มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์

 3. เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  

 4. เป็นนักศึกษาสายอาชีวะ หรือ อุดมศึกษา

 5. มีประวัติการเรียนดีขณะที่อยู่ในสถานศึกษา เช่น ไม่เคยถูกลงโทษภาคทัณฑ์หรือถูกพักการเรียน

 6. มีพื้นฐานการเรียนในวิชาภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ระดับปานกลางขึ้นไป

 7. เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี มีความพร้อมที่จะปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมของประเทศอุปถัมภ์และเรียนรู้ที่จะปรับตัวเพื่อให้สามารถใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

 8. เป็นผู้คิดบวก มีไหวพริบในการใช้วิจารณญาณในการวิเคราะห์เหตุผลและ หากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด เช่น  ภัยธรรมชาติที่เกิดอย่างกะทันหัน เป็นต้น

 9. เป็นผู้มีความประพฤติดี ไม่ติดสารเสพติดหรือยาเสพติดให้โทษตามกฎหมายพร้อมปฏิบัติตามระเบียบของโครงการฯ

รายละเอียดโครงการ  Short  Program (ระยะเวลา 2-4 สัปดาห์)

เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ 2 ประเภท  ได้แก่  การสอบคัดเลือกแบบมีทุนสมทบจากทางโครงการฯซึ่งจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายบางส่วน โดยการเรียงลำดับคะแนนตามเกณฑ์ที่ทางโครงการกำหนด    ซึ่งจะถูกจัดตามลำดับช่วงคะแนนของการสอบใน 4 ลำดับ  และการสอบคัดเลือกประเภทจ่ายค่าเข้าร่วมโครงการแบบเต็มจำนวน  โดยผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะพักอาศัยอยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์ (Host) เสมือนสมาชิกคนหนึ่งของครอบครัว ซึ่งเป็นอาสาสมัครของประเทศอุปถัมภ์ พักครอบครัวละ 2-3 คน  กิจกรรมและขั้นตอนทุกอย่างของโครงการฯ จะเป็นผู้ดำเนินการและแจ้งการจัดเตรียมเอกสารทุกอย่างให้กับผู้ที่จะเดินทาง ทั้งนี้เรายึดหลักของความปลอดภัยเป็นหลัก จะมีเจ้าหน้าที่ของโครงการเป็นอาจารย์อาสาสมัคร และวิทยากรชาวต่างชาติ คอยดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิดตลอดเวลาที่เดินทางไปถึงประเทศนั้นๆ

เป้าหมายหลักของโครงการ LACEL  Education

 • เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เข้าร่วมโครงการ   ได้เรียนรู้และฝึกฝนทักษะในการใช้ชีวิตยังต่างประเทศ โดยฝึกการพูด อ่าน  เขียน  ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันกับเจ้าของภาษา  พร้อมไปกับการเรียนรู้วัฒนธรรม และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวต่างชาติอย่างใกล้ชิด

 • เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความสุข  และสนุกไปกับกิจกรรมการท่องเที่ยวและทัศนศึกษาในสถานที่ต่างๆที่น่าสนใจ  มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ ความงดงามทางธรรมชาติ   และแหล่งความรู้ต่างๆ ในประเทศที่ผู้เข้าร่วมโครงการฯเดินทางไป

 • เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้ใช้โอกาสนำความรู้ ความสามารถของตนเอง  แสดงออกซึ่งวัฒนธรรมของประเทศไทย  นำไปเผยแพร่ให้กับประชาชนในประเทศอุปถัมภ์ให้นานาอารยประเทศได้รู้จักประเทศไทยมากยิ่งขึ้น

 • เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้มีโอกาสในการพัฒนาความสารถทางด้านภาษาของตนเอง เสริมสร้างความมั่นใจเมื่อต้องสื่อสารกับชาวต่างชาติ

 • เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้เรียนรู้และจัดการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าด้วยตนเองเมื่อเหตุการณ์วิกฤติหรือเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด  จะได้สามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้

ประเทศที่เปิดร่วมโครงการแต่ละปีจะแตกต่างกันไปรวมถึงราคาค่าโครงการ  สนใจกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ 093 - 5362 665 (พี่เปิ้ล)

bottom of page