top of page

High School  Exchange  Program

โครงการประเภทวีซ่า J-1 และ F-1 แตกต่างกันอย่างไร

โครงการประเภทวีซ่า J-1

  • สำหรับนักเรียนที่ได้รับทุนสนับสนุนจากองค์กรใดองค์กรหนึ่ง ซึ่งเมื่อสำเร็จการศึกษาตามที่ระบุแล้ว มีภาระผูกพันที่จะต้องเดินทางกลับประเทศบ้านเกิด

  • แลกเปลี่ยนระดับมัธยมปลาย ในโรงเรียนรัฐบาลเป็นเวลา 1 ปีการศึกษา ด้วยวีซ่านักเรียนประเภท J-1

  • พักอาศัยกับครอบครัวอาสาสมัคร (Host Family) ที่ผ่านการตรวจประวัติอาชญากรรม และการคัดสรรตามระเบียบขององค์กรแลกเปลี่ยน และหน่วยงานรัฐบาล

  • องค์กรแลกเปลี่ยนฯ เป็นผู้จัดสรร โรงเรียน รัฐ และครอบครัวอาสาสมัคร (นักเรียนไม่สามารถเลือกได้)

  • เข้าร่วมโครงการได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น

เหมาะสำหรับ : นักเรียนที่ต้องการประสบการณ์การใช้ชีวิตในต่างประเทศ เปิดมุมมองความคิด พัฒนาภาษาให้มากขึ้นและความมั่นใจให้ตัวเอง

โครงการประเภทวีซ่า F-1

  • สำหรับนักเรียนที่ออกทุนส่วนตัว หรือนักเรียนที่ไม่มีข้อผูกพันที่ต้องเดินทางกลับประเทศบ้านเกิดหลังสำเร็จการศึกษาหรือฝึกอบรม

  • แลกเปลี่ยนระดับมัธยมปลาย  ในโรงเรียนคุณภาพอันดับต้นๆ ด้วยวีซ่านักเรียนประเภท F-1

  • เลือกรัฐ เมือง และโรงเรียน/เขตพื้นที่การศึกษา (School District) ได้ตามความสนใจ ได้แก่ โรงเรียนรัฐบาล โรงเรียนเอกชน

  • เข้าร่วมโครงการฯ ได้มากกว่า 1 ปี (กรณีเลือกโรงเรียนรัฐบาล เรียนได้ 1 ปีการศึกษาและต้องเปลี่ยนไปเรียนในโรงเรียนเอกชน)

  • พักกับครอบครัว (Paid Host Family) ที่ตรวจประวัติอาชญากรรม และถูกคัดสรรตามระเบียบขององค์กรแลกเปลี่ยน และหน่วยงานรัฐบาล

เหมาะสำหรับ : นักเรียนที่สนใจเรียนต่อในต่างประเทศ เพื่อจบมัธยมปลาย หรือต่อเนื่องไปจนถึงมหาวิทยาลัยในอเมริกาหรือประเทศอื่นๆ

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ

1. รับนักเรียนที่มีอายุระหว่าง 14 ปี - 18 ปี

2. กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3-4-5หรือเทียบเท่า

3. มีความประพฤติดี ไม่เคยได้รับโทษผิดวินัยหรือโดนภาคทัณฑ์จากสถานศึกษา

4. มีศักยภาพความเป็นผู้นำและเต็มใจที่จะมีส่วนร่วมหรือเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่ทางโครงการจัดขึ้น

5. มีทัศนคติเชิงบวก พร้อมเปิดใจเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆ มีไหวพริบ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

6. มีผลการเรียนทุกรายวิชาอยู่ในระดับ 2.00 ขึ้นไป (GPA 2.00 up)

7. สุขภาพร่างกายสดใส แข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวร้ายแรง

8. ไม่เคยเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนในประเทศนั้นๆ มาก่อน

9. ต้องได้รับความเห็นชอบและยินยอมจากผู้ปกครองเป็นลายลักษณ์อักษร

10. สอบผ่านทุกขั้นตอนของโครงการ (สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์)

Promo 425,000

Now!!

หากต้องการเอกสารค่าใช้จ่ายการผ่อนชำระค่าโครงการ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ทาง Line Offical LACEL
bottom of page